Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Báo VNEWS: Khánh Hòa đảm bảo người và tài sản trước cơn bão số 5

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/khanh-hoa-dam-bao-nguoi-va-tai-san-truoc-con-bao-so-5

Tìm kiếm:✨

  • Cơn bão, Khánh Hòa, Tài sản